วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

กลุ่มนโยบายและแผน


นายศักดา  โปร่งทอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร 089 823 0597
นางสาวยาจิต  สัมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทร 081 615 4716

นางสาวพัทธ์วิรา  พัฒนอัศพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทร 089 896 5212
นางกษมา  จันทร์โอกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 089 213 1360
นางกอบขวัญ  นิภากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 086 544 5704
นางสาววีรวรรณ  บุญฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 081 426 9851
นางสาวอรทัย  หล่อสันติสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 086 344 8267

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น