วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

กลุ่มนโยบายและแผน
นายวิรัช ฐิติรัตนมงคล
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
โทร 087 756 4837


นายศักดา  โปร่งทอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร 089 823 0597นางสาวยาจิต  สัมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทร 081 615 4716


นางสาวพัทธ์วิรา  พัฒนอัศพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทร 089 896 5212


นางกษมา  จันทร์โอกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 089 213 1360


นางกอบขวัญ  นิภากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 086 544 5704


นางสาววีรวรรณ  บุญฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 081 426 9851


นางสาวอรทัย  หล่อสันติสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 086 344 8267